foxysparrow: (gven)
[personal profile] foxysparrow
Новий Рік позаду. Приємний і спокійний. Ялинка оно мерехтить, так затишно.

Добре було з новими друзями зустрічати, не напряжно й комфортно. Сидиш собі, музичку слухаєш, не від кого не залежиш.
А я така шось товста. Якось треба худіти. Але ж скільки того задоволення в житті... Нє, треба шось робити.

Сніга нема досі.

Ні з ким не посварилась (маю на увазі сьогодняшній візит до мами).
Чекаю на нові події - новий альбом, сімейну мега-подорож, ще більші плани (котрі не здійснилися в минулому році - але може то воно й на краще, буде в іншому місці й цікавіше). Сподіваюсь, не буде таких неприємних обломів як у липні. Перепсував мені весь рік.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

foxysparrow: (Default)
foxysparrow

November 2015

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios